Ing. Jaroslav Klouda, zapsaný mediátor

Vystudoval jsem vysokou školu technického zaměření. V rámci své dosavadní 30- leté profesní kariéry jsem vždy pracoval s lidmi. Prakticky denně jsem musel řešit jejich vzájemná nedorozumění a konflikty. Tyto dlouholeté praktické zkušenosti, spolu s celou škálou absolvovaných kurzů, výcviků a školení v této oblasti, mě dovedly až k vlastní metodě mediace, při níž mohu vše získané zúročit.

V současné době jsem akreditovaným mediátorem u Asociace mediátorů ČR, o.s. a zapsaným mediátorem podle Zákona č.202/2012 Sb. na Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Moje služby

Jako mediátor Vám nabízím řešení jakýchkoliv sporů mezi lidmi. Může se jednat například o spory v těchto oblastech:

Rodinná a partnerská oblast

Zde můžeme uvést předmanželské dohody, konflikty mezi rodiči a dospívajícími dětmi, vícegenerační rodinné konflikty, rodinné podnikání, dědictví, konflikty související s rozvodem a porozvodovým uspořádáním

Obchodní oblast

Spory mezi firmami (kontrakty, kvalita a cena služby, dodavatelsko-odběratelské vztahy), ukončení obchodní spolupráce, uzavírání smluv, finanční a majetkové záležitosti (pojištění, bankovní služby, stavební záležitosti)

Pracovněprávní oblast

Řešení konfliktů v rámci pracovněprávních vztahů a organizace práce (rozdělování úkolů, hodnocení pracovníků, vedení týmů, obtěžování, ukončení pracovních poměrů, konflikty mezi pracovníky a mezi pracovníky a vedením

Interetnická oblast

Spory mezi 2 etnickými skupinami (národy, národnostními menšinami a náboženskými komunitami)

Komunitní oblast

Řešení konfliktů mezi sousedy (rušení nočního klidu, neshody ohledně užívání společných prostor domu, spory mezi pronajímateli a nájemci), případně obecné spory mezi občany.

O mediaci

Mediace je způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda, která odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran. Proces mediace je veden a usměrňován neutrální třetí osobou – mediátorem.

Mediátor je nezávislá osoba, která musí být nestranná. Jedná se o osobu speciálně vyškolenou v oblasti komunikace se schopností naslouchat stranám.

Úloha mediátora spočívá v pomoci účastníkům konfliktu ve vzájemné komunikaci a porozumění. Je zodpovědný za vlastní průběh mediace. Nezastává roli soudce ani poradce.

Pravidla mediace

Prvním pravidlem mediace je dobrovolnost. Ta spočívá v tom, že obě strany se dohodly, že mají zájem řešit svůj konflikt cestou mediace. Dobrovolná účast trvá po celou dobu mediačního procesu a účastníci mají právo kdykoliv jej ukončit.

Druhým pravidlem mediace je důvěrnost. Informace sdělené během mediace zůstávají důvěrné a není  možnéje zveřejnit, pokud se klienti nedohodnou jinak.

Třetím pravidlem je svoboda rozhodování. Žádný z účastníků nesmí být nucen k něčemu, s čím nesouhlasí. Výstupem mediace je vzájemná dohoda, která musí být plně odsouhlasena oběma stranami.

Výhody mediace

Mediace v porovnání například se soudním řízením je méně nákladná, představuje obvykle menší psychickou zátěž a je daleko rychlejší. Další nespornou výhodou je to, že strany vytvářejí řešení, která oběma účastníkům vyhovují.

Historie

Slovo Mediace pochází z latinského slova Mediare, což znamená být uprostřed.

Mediační metoda má své kořeny ve starověku, kdy se jí využívalo v obchodních sporech již u Féničanů nebo v babylonské říši.

Mediace jako specifická metoda řešení konfliktů se začala uplatňovat zhruba před 40 lety v USA a Kanadě. Mediace se v USA nyní využívá v 60 až 70% zjevných konfliktů, přičemž asi 2/3 končí uzavřením výsledné smírčí dohody. Kromě USA a Kanady jsou mediační služby nejvíce rozšířeny ve Francii, Německu a Velké Británii, kde je vyhledávaným způsobem řešení sporů, jak obchodní, tak běžné civilní povahy.

V České republice je mediace šířena od počátku 90. let. V roce 2000 byla založena Asociace mediátorů ČR, o.s.Od roku 2004 vzrůstaly snahy o zakotvení mediace v právním systému České republiky, které vyústily v roce 2012 v přijetí Zákona o mediaci č. 202/2012 Sb.

Cena

Obvyklá doba mediace při jednom setkání je 3 hodiny. Jednotná cena za každou započatou hodinu mediace činí 400 Kč. Tuto cenu hradí klienti rovným dílem, tedy každý 200 Kč za hodinu.

 

V případě zájmu je možné výše uvedené služby zajistit mediací, která bude prováděna dvěma akreditovanými mediátory. V takovém případě jednotná cena za každou započatou hodinu mediace činí 600 Kč, tedy každý klient hradí 300 Kč za každou započatou hodinu mediace.

Často kladené dotazy

1. Proč bych se měl/a rozhodnout pro mediaci?
Mediace má v porovnání s jinými metodami řešení sporů pro účastníky sporu řadu nesporných výhod, mezi které především patří:

  • Celý proces mají klienti pod svou kontrolou a tím pádem i dohodnutý výsledek je pro ně vždy akceptovatelný.
  • Možnost vyhnout se soudnímu sporu, dlouhým čekacím lhůtám a neúměrnému finančnímu zatížení.
  • Možnost pochopit druhou stranu a sami být pochopeni.
  • Možnost zlepšit vztahy zúčastněných stran (emoční podpora mediátora).
  • Celý proces je přísně důvěrný.
2. Jaké spory je možné řešit mediací?
Mediací je možné řešit prakticky všechny druhy sporů, které mohou fyzické osoby ve svém životě potkat. Počínaje spory v rodině, přes pracovní spory, občanské, sousedské až po spory v rámci komunity.
3. Co dělat v případě, že se rozhodnu pro mediaci a druhá strana to odmítá?
Jedním ze základních principů mediace je dobrovolnost. Ta je nezbytná u obou účastníků sporu. Pokud jste se rozhodli řešit spor mediací a druhá strana to odmítá, pak se mediátor může spojit s člověkem, který tímto způsobem svou záležitost řešit nechce, a vysvětlit mu výhody tohoto kroku. Velmi často se stává, že po osobní intervenci ze strany zkušeného mediátora na mediaci přistoupí i strana, která původně nechtěla.
4. Co mám udělat v případě, že mě tyto stránky oslovily a chtěl bych využít nabízených služeb?
Můžete využít nezávazného poptávkového formuláře ve spodní části webových stránek. Také můžete zavolat na telefonní číslo mediátora: 603 801 177 anebo napsat email na adresu mediator@jaroslav-klouda.cz  a stručně informovat o Vašem problému.

Další postup Vám již mediátor sdělí a současně Vám podá veškeré potřebné informace.

5. Jaký postup mohu očekávat, když se s mediátorem domluvíme na mediaci?
Mediátor si s Vámi domluví termín a místo prvního společného setkání. Dále si dohodnete výši honoráře a participaci stran na jeho úhradě. Obvykle se také vyhotovuje Smlouva o provedení mediace, kterou podepíší jak účastníci mediace, tak mediátor.
6. Jak probíhá vlastní setkání?
Mediátor je odpovědný za to, že setkání probíhá na místě příjemném pro účastníky mediace. Současně nesmí být žádný účastník mediace ničím rušený. Mediátor řídí mediaci tak, aby postupně směřovala k vzájemné dohodě zúčastněných stran. Jeho úkolem je také důsledně pracovat s emocemi jednotlivých účastníků a vytvářet předpoklady pro vyvážené jednání bez osobního napadání. Žádná strana nesmí mít pocit jakéhokoliv nátlaku a znevýhodnění.
7. Za jak dlouho mohu očekávat, že se můj spor mediací vyřeší?
Toto je značně individuální a samozřejmě, že hodně záleží na jednotlivých účastnících. Pravidlem však je, že jedno sezení s mediátorem obvykle trvá 3 hodiny. Zdaleka ne vždy se však podaří při první setkání dosáhnout dohody. Proces mediace má svá pravidla a k úspěšnému vyřešení sporu je nezbytné se důsledně zabývat veškerými jeho aspekty. Často se však stává, že po 3 hodinách mediace účastníci cítí, že se jejich věc vyvíjí správným směrem a sami navrhují další setkání, při němž už může dojít k závěrečné dohodě.
8. Jaká je úspěšnost mediace?
Úspěšnost mediace ovlivňuje řada faktorů. Mezi klíčové patří vlastní přístup jednotlivých stran. Šikovný mediátor však dokáže i tento přístup v průběhu mediace výrazně pozitivně změnit. Z toho, co právě zaznělo, pak vyplývá, že velký podíl na úspěchu či neúspěchu má vlastní mediátor. Úspěšnost tedy výrazně ovlivňuje jeho přístup a dovednosti. Ty se však neměří množstvím a charakterem titulů u jména, ale schopnostmi, které jsou podloženy jak vzděláním, tak také životními zkušenostmi.  V průměru se však uvádí až 70% úspěšnost řešení sporů formou mediace.
9. Kolik stojí mediace?
Každý mediátor si stanovuje cenu individuálně.  Provozovatel těchto stránek je mimo jiné zapsaný mediátor v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Těmto zapsaným mediátorům soudy zasílají případy vhodné k řešení prostřednictvím mediace. Takto nařízené první setkání s mediátorem je odměňováno dle vyhlášky 277/2012 Sb. a činí 400 Kč za každou započatou hodinu.  Z této ceny je vycházeno i pro Vaši mediaci, tzn. pro každého účastníka 200 Kč za hodinu.

Kontakt

Ing. Jaroslav Klouda

 

Jiřího Mahena 1910

Frýdek-Místek

738 01

Tel: 603 801 177

E-mail: mediator@jaroslav-klouda.cz

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Po prostudování Vaší zprávy Vás budu kontaktovat. Těším se na spolupráci!